Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos 2018 metų veiklos ataskaita

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos 2018 metų veiklos ataskaita

2018 metai skundų skaičiumi viršijo prognozes. 2017-aisiais jų skaičius buvo didžiausias per pastaruosius dešimt metų, 2018-ieji – rekordiniai: gautas net 321 skundas (2017 m. – 253). Tokį fizinių ir juridinių asmenų aktyvumą lemia daugelis veiksnių: visuomenės nepakantumas žmogaus teisių – garbės ir orumo, privatumo, duomenų apsaugos – pažeidimams, viešųjų asmenų nepakantumas kritikai priešrinkiminiais metais, internautų aktyvumas socialiniuose tinkluose nepaisant saviraiškos laisvės ribų. Nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, Reglamentas). Šis teisės aktas yra tiesioginio taikymo ir yra privalomas visoms Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėms narėms. Reglamento priežiūrą Lietuvoje vykdys dvi institucijos, tarp jų Tarnyba. Remiantis šio teisės akto nuostatomis, žurnalistų etikos inspektorius (toliau – Inspektorius) yra įgaliotas ne tik stebėti, kaip taikomas Reglamentas, bet ir užtikrinti, kad jis būtų taikomas, kuomet duomenys yra tvarkomi žurnalistikos tikslais ir akademinės, meninės ar literatūrinės saviraiškos tikslais. Susidomėjimas šiuo tiesioginio taikymo teisės aktu gerokai viršijo lūkesčius. Išaugo ne tik skundų, bet ir konsultacijų, mokymų skaičius. Akivaizdu, kad duomenų apsaugos pažeidimų prevencijos poreikis didės ir ateityje.

Tarnyba sistemingai dirba Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pažeidimų prevencijos srityje, tad džiugu konstatuoti, kad šio įstatymo pažeidimų skaičius mažėja. Pernai pradėta daugiau tyrimų savo iniciatyva (dauguma jų dėl neteisėto asmens duomenų viešinimo savižudybių atvejais), kovota su neapykantos kurstymu internete: kreiptasi į IT kompanijas dėl neteisėto turinio šalinimo, dar didesnis dėmesys skirtas švietėjiškai veiklai. Visuomenės raštingumo ugdymas – viena iš prioritetinių Tarnybos veiklos sričių. Tarnybos iniciatyva organizuota metinė konferencija „Žmogaus teisės visuomenės informavimo srityje“, skaityti pranešimai seminaruose, mokymuose, konferencijose.

2018 m. rugsėjo mėnesį Tarnyba kartu su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir su Lietuvos Respublikos generaline prokuratūra pradėjo vykdyti projektą „Atsako į neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas Lietuvoje stiprinimas“ projektą, finansuojamą pagal Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietybės programą (2014-2020). Projekto pagrindinis tikslas – mažinti toleranciją internete ir kasdieniame gyvenime reiškiamai neapykantai, išmokti ją atpažinti ir efektyviai su ja kovoti. Tarnybos veiklos projekte dalį sudaro švietėjiška veikla: mokymai, informacijos sklaida interneto žiniasklaidoje, interaktyvios reklamjuostės – tiesioginio būdo pranešti apie neapykantos nusikaltimus – viešinimas.

2018 metų pabaigoje Tarnyba perkelta iš III-iosios, į aukštesnę, II įstaigų grupę. Tarnybos priskyrimas aukštesnei grupei reikalauja papildomų valstybės biudžeto lėšų valstybės tarnautojų atlyginimams. Pastaruosius trejus metus Tarnybos asignavimai nesikeičia, į prašymą skirti papildomus asignavimus Tarnybos veiklai ir prioritetams įstaigos 2019–2021 metų strateginio veiklos plano projekto įgyvendinimui atsižvelgta nebuvo. Tarnybos darbuotojų darbo krūvis kasmet didėja, todėl tikiuosi, kad prašymas didinti asignavimus bus išgirstas, antraip susidursime su rimtu iššūkiu vykdant Visuomenės informavimo įstatyme apibrėžtas funkcijas.

Tarnybos veiklos rezultatai rodo, kad ženkliai išaugo darbų apimtys, išsiplėtė funkcijos, iškilo nauji su ES teisės taikymu susiję iššūkiai. Sutelktos Tarnybos darbuotojų komandos veiklos dėka pavyko išlaikyti aukštą darbo kokybę. Tačiau krūviai tampa nepakeliami, o turimi žmogiškieji ištekliai nebepakankami siekiant efektyviai vykdyti visas Tarnybai pavestas funkcijas. Negaunant papildomo finansavimo vis sunkiau išlaikyti profesionalius, aukštos kompetencijos darbuotojus, pritraukti naujų žmonių, pasiryžusių tarnauti valstybei ir jos žmonėms.

Nuoširdžiai dėkoju visai Tarnybos darbuotojų komandai, kuri savo darbais prisideda prie žmogaus teisių gynimo visuomenės informavimo srityje. Visą ataskaitos tekstą galima rasti čia.