ŽURNALISTŲ ETIKOS INSPEKTORIAUS TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS REZULTATAI

ŽURNALISTŲ ETIKOS INSPEKTORIAUS TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS REZULTATAI

2019 metai išsiskyrė gautų skundų skaičiumi – Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai (toliau – Tarnyba) buvo pateikta rekordiškai daug – 380 skundų.  Palyginimui 2018 m. – 321 skundas. Skundų skaičius, lyginant su 2018 metais, padidėjo 16 %, todėl dar labiau išaugo Tarnybos teisininkų darbo krūvis.
Kelinti metai iš eilės pastebima apskundimų dėl internete, ypač socialiniuose tinkluose, skelbiamos informacijos didėjimo tendencija. Pernai gauti 312 skundų dėl internete paskleistos informacijos, iš jų 94 skundai dėl Facebook, 14 skundų gauta dėl kitų socialinių tinklų (Youtube, Instagram) turinio. 2018 metais šie rodikliai atitinkamai sudarė: 207 skundai dėl internete paskelbtos informacijos, iš jų 61 skundas dėl Facebook paskelbtų duomenų, 8 skundai dėl kitų socialinių tinklų. 
Praėjusiais metais žurnalistų etikos inspektorius priėmė 234 sprendimus. Tai 27 sprendimais (12 %) daugiau nei 2018 metais. Iš jų 9 buvo apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Tai sudaro tik 4 % visų sprendimų. 2019 metais Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė 11 sprendimų, kuriuose Tarnyba buvo traukiama atsakovu. Visi 11 Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimų Tarnybai buvo palankūs – pripažinta, jog visi apskųsti žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimai yra teisėti ir pagrįsti.  Iš 9 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. išnagrinėtų bylų, kuriose buvo sprendžiamas žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo klausimas, 8 galutinės nutartys palankios inspektoriui, o viena byla grąžinta pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Tai yra rodiklis, kuris parodo aukštą žurnalistų etikos inspektoriaus priimamų sprendimų kokybę. Pažymėtina, kad Tarnyba niekuomet nesinaudoja kai kuriose valstybinėse institucijose paplitusia praktika, kai turint savus teisininkus, dar yra perkama ir advokatų kontorų pagalba. Tarnybai visuomet atstovauja tik Tarnybos teisininkai, o ne samdyti advokatai.
Analizuojant pernai nustatytus visuomenės informavimo sritį reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, į akis krinta išaugęs asmens duomenų tvarkymo pažeidimų žiniasklaidoje skaičius: nustatyta 30 pažeidimų (2018 m. konstatuoti tik 8 tokie pažeidimai).  Tai susiję su pradėtu taikyti Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir asmens duomenų apsaugos reformos, pagal kurią sugriežtinti asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimai, įgyvendinimu Europos Sąjungoje. 
Palyginti su ankstesniais metais, nustatyta mažiau asmens garbės ir orumo pažeidimų: 2019 m. – 10, 2018 m. – 13. Teisės į privataus gyvenimo apsaugą pažeidimų skaičius išliko panašus kaip ir ankstesniais metais: nustatytas 21 privataus gyvenimo pažeidimo atvejis (2018 m. konstatuoti 23 tokie pažeidimai). 
Kitų pažeidimų skaičius, palyginus su praėjusiais metais, sumažėjo perpus – nuo 61 pažeidimo, nustatyto 2018 metais, iki 32 pažeidimų 2019 metais. Kitais pažeidimais laikomi pagrindinių visuomenės informavimo principų (informaciją teikti teisingai, tikslai ir nešališkai, laikytis pagarbos žmogui, nuomonę reikšti sąžiningai ir etiškai) nesilaikymas, nuomonių įvairovės neužtikrinimas, objektyvumo ir nešališkumo stoka bei kitų Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų nesilaikymas.
Iš visų 2019 metais ištirtų pareiškėjų skundų 57 skundai pripažinti nepagrįstais. Tai sudaro apie ketvirtadalį visų pernai išnagrinėtų skundų.
Priimti 34 sprendimai nutraukti tyrimą, iš jų 15 dėl pritaikytos meditacijos ir Tarnybos dėka pasiekto taikaus susitarimo. 2019 metais 72 atvejais atsisakyta nagrinėti pareiškėjų skundus. Pagrindinės tokio atsisakymo priežastys: pareiškėjas prašomas nepatikslina skundo, neįmanoma pradėti skundo tyrimo dėl duomenų trūkumo, kreipiasi netinkamas subjektas, tyrimas nepriklauso žurnalistų etikos inspektoriaus kompetencijai, suėjusi senatis, dėl to paties skundo dalyko yra pradėtas ikiteisminis tyrimas.
2019 metais žurnalistų etikos inspektorius 8 tyrimus pradėjo savo iniciatyva.
Per praėjusius metus žurnalistų etikos inspektorius priėmė 5 sprendimus, kuriais įspėjo viešosios informacijos rengėjus (skleidėjus) dėl Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pažeidimų.
2019 metais nustatyta 12 rimtų profesinių pažeidimų. Rimtu profesiniu pažeidimu laikomi Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 1, 2 ir (ar) 3 dalies pažeidimai. Tokių pažeidimų esmę sudaro draudžiamos informacijos, žeminančios žmogaus garbę ir orumą, pažeidžiančios nekaltumo prezumpciją, paskelbimas. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu, šios rūšies pažeidimų sumažėjo (2018 m. konstatuota 14 draudžiamos informacijos paskelbimo atvejų). Po 2 kartus per 2019 m. rimtą profesinį pažeidimą padarė UAB „Patikimas verslas“, UAB „Lrytas“ ir UAB „15 min“.
Ikiteisminiuose tyrimuose dėl pornografijos gamybos, disponavimo ir platinimo 2019 metais gauti 172 prašymai pateikti eksperto (specialisto) išvadą, atlikta 170 ekspertinių vertinimų. 2019 m. Tarnyba pateikė 13 išvadų ikiteisminiuose tyrimuose dėl galimo nesantaikos kurstymo.
Tarnyba tęsė kartu su Vidaus reikalų ministerija ir Generaline prokuratūra 2018 m. pradėtą vykdyti Europos Sąjungos projektą „Atsako į neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas Lietuvoje stiprinimas“ pagal 2014–2020 m. Teisių, lygybės ir pilietybės programą. Vykdydama šį projektą, Tarnyba 2019 m. suorganizavo 8 iš 10 numatytų nemokamų seminarų visoje Lietuvoje, skirtų socialiniams pedagogams ir socialiniams darbuotojams.