Ar žurnalistų etikos inspektorius gali įpareigoti pažeidimą padariusį asmenį atlyginti patirtą turtinę ir (ar) neturtinę žalą?

Ne, negali. Žurnalistų etikos inspektorius neturi kompetencijos įvertinti patirtą turtinę ar neturtinę žalą ir įpareigoti ją atlyginti.

Pagal Visuomenės informavimo įstatyme įtvirtintą kompetenciją žurnalistų etikos inspektorius, nustatęs pažeidimą, gali įspėti viešosios informacijos rengėją (skleidėją), už visuomenės informavimo priemonių turinį atsakingą (fizinį) asmenį apie pastebėtus Visuomenės informavimo įstatymo ir kitų visuomenės informavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir reikalauti juos pašalinti; reikalauti, kad viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) nustatyta tvarka paneigtų paskelbtą tikrovės neatitinkančią informaciją, žeminančią asmens garbę ir orumą ar kenkiančią jo dalykinei reputacijai, teisėtiems interesams, arba sudarytų asmeniui galimybę pačiam atsakyti ir paneigti tokią informaciją; teikti duomenų valdytojui ir (ar) duomenų tvarkytojui nurodymus, rekomendacijas ir (ar) taikyti kitas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 58 straipsnio 2 dalyje ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 33 straipsnyje nurodytas priemones.

Kiekvienas asmuo, kuris mano, kad patyrė turtinę ir (ar) neturtinę žalą, turi teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą su ieškiniu ir reikalauti atlyginti žalą civilinio proceso tvarka.