Ar žurnalistų etikos inspektorius gali įpareigoti pažeidimą padariusį asmenį atsiprašyti?

Ne, negali. Atsiprašymas yra savarankiškas teisių gynimo būdas, nenumatytas Visuomenės informavimo įstatyme.

Pagal Visuomenės informavimo įstatyme įtvirtintą kompetenciją žurnalistų etikos inspektorius, nustatęs pažeidimą, gali įspėti viešosios informacijos rengėją (skleidėją), už visuomenės informavimo priemonių turinį atsakingą (fizinį) asmenį apie pastebėtus Visuomenės informavimo įstatymo ir kitų visuomenės informavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir reikalauti juos pašalinti; reikalauti, kad viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) nustatyta tvarka paneigtų paskelbtą tikrovės neatitinkančią informaciją, žeminančią asmens garbę ir orumą ar kenkiančią jo dalykinei reputacijai, teisėtiems interesams, arba sudarytų asmeniui galimybę pačiam atsakyti ir paneigti tokią informaciją; teikti duomenų valdytojui ir (ar) duomenų tvarkytojui nurodymus, rekomendacijas ir (ar) taikyti kitas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 58 straipsnio 2 dalyje ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 33 straipsnyje nurodytas priemones.