Lietuvos asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijos sprendžia bendradarbiavimo tobulinimo klausimus

Lietuvos asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijos sprendžia bendradarbiavimo tobulinimo...

2023 m. gegužės 15 d. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pasirašė papildomą susitarimą dėl bendradarbiavimo asmens duomenų ir privatumo apsaugos srityje tobulinimo. Priežiūros institucijos siekia skaidriai atriboti kompetencijas vykdant funkcijas pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR). Papildomų veiksmų imtasi atsižvelgiant į visuomenės lūkestį dėl nuoseklių asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijų veiksmų vykdant joms pavestas užduotis ir funkcijas bei BDAR preambulės 153 konstatuojamąją dalį „kad būtų atsižvelgta į teisės į saviraiškos laisvę svarbą demokratinėje visuomenėje, su šia laisve susijusias sąvokas, kaip antai žurnalistika, būtina aiškinti plačiai“.

Pasak Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vadovės Dijanos Šinkūnienės: „Glaudus abiejų priežiūros institucijų bendradarbiavimas yra svarbus dėl teikiamų konsultacijų ir atliekant pažeidimų nagrinėjimą. Žurnalistikos tikslų interpretavimas kinta tiek dėl teismų, tiek dėl priežiūros institucijų formuojamos praktikos, todėl neretai turime į situacijas pažvelgti naujai, pasitarti, kad rastume optimalų sprendimą užtikrinant pagarbą žmogaus teisėms“.

Žurnalistų etikos inspektorės Gražinos Ramanauskaitės teigimu: „BDAR taikymo patirtis rodo, kad bendradarbiavimo poreikis tarp Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos didėja, nes sudėtingėja praktinės situacijos, būtina užtikrinti šio teisės akto taikymo nuoseklumą. Tikimės, kad bendradarbiavimo sutarties papildymas sudarys sąlygas efektyviau spręsti asmens duomenų apsaugos iššūkius“.

Bendradarbiavimo sutartis tarp priežiūros institucijų pasirašyta 2019 m. vasario 15 d. Šia sutartimi institucijos įsipareigojo bendradarbiauti, teikti viena kitai informaciją apie savo veiklą, keistis reikiamais duomenimis, teorine, praktine ir kita abipusiai naudinga informacija ir praktika, dalyvauti bendruose asmens duomenų apsaugai skirtuose renginiuose bei tarptautinėse darbo grupėse, t. y. bendradarbiaujant efektyviau ginti žmogaus teises.

Lietuvoje asmens duomenų apsaugos priežiūros, įtvirtintos BDAR, veiklą vykdo dvi institucijos – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ir pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 7 straipsnio 2 dalį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, kai asmens duomenys tvarkomi žurnalistikos tikslais ir akademinės, meninės ar literatūrinės saviraiškos tikslais.