Viešas pranešimas apie Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą (2021-09-29)

Viešas pranešimas apie Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą (2021-09-29)

2021 m. rugsėjo 15 d. neskundžiamu sprendimu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) nusprendė viešosios informacijos rengėjo (skleidėjo) UAB „Naujienų centras“ skundą tenkinti iš dalies ir panaikinti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos 2020 m. balandžio mėn. 8 d. sprendimo dalis, kuriomis nuspręsta pripažinti trečiojo suinteresuoto asmens (duomenys neskelbtini) skundą dėl garbės ir orumo, teisės į privataus gyvenimo apsaugą ir teisės į tinkamą asmens duomenų tvarkymą iš dalies pagrįstu bei grąžinti trečiojo suinteresuoto asmens skundo dalį nagrinėti iš naujo.
Ginčijamas žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas buvo priimtas dėl dviejų publikacijų, kuriose informacija apie trečiąjį suinteresuotą asmenį pateikta turtingiausių Lietuvoje žmonių sąraše bei turtingiausių Lietuvoje moterų sąraše. Reitinguojant trečiąjį suinteresuotą asmenį pagal jo turimo turto vertės dydį pateiktas jo vardas, pavardė, nuotrauka, šeiminė padėtis, amžius, gimimo vieta ir gyvenamoji vieta.
Vertinant turtingiausiųjų asmenų priskyrimą viešiesiems asmenims, LVAT akcentavo, kad Visuomenės informavimo įstatyme įtvirtinta viešojo asmens sąvoka turėtų būti aiškinama atsižvelgiant į Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) jurisprudenciją. Sprendime atkreipė dėmesį, kad turtingiausi šalies asmenys užima tokią padėtį visuomenėje, dėl kurios jų veikla, susijusi su jų turto valdymu, turi reikšmės viešiesiems reikalams (daugelio darbo vietų kūrimui, verslo aplinkai, mokesčių į valstybės biudžetą surinkimui), todėl jie yra viešieji asmenys tiek Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, tiek Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 77 dalies prasme. Tačiau kartu pažymėjo ir tai, kad tuo atveju, kai turtingiausi šalies asmenys neužima jokių oficialių pareigų viešajame sektoriuje, jų teisė išlaikyti savo privatų gyvenimą slaptu yra iš principo platesnė nei viešųjų asmenų, kurie tokias pareigas užima.
Vertinant ginčo klausimą dėl turtingiausiųjų asmenų sąrašo prisidėjimo prie viešojo intereso diskusijos, LVAT svarbia aplinkybe laikė tai, kad turtingiausių šalies žmonių sąrašo, jų valdomo turto vertės bei sričių, kuriose veikia jų verslas, paskelbimas iš tiesų gali prisidėti prie viešojo intereso diskusijos be kita ko apie visuomenei reikšmingus verslo procesus, gaunamas pajamas, o tuo pačiu – apie valstybės mokesčių bei socialinės politikos tinkamumą. LVAT nuomone turtingiausių žmonių sąrašas, jų valdomo turto vertė bei sritys, kuriose veikia jų verslas, yra klausimai, kurie daro poveikį visuomenei tokia apimtimi, kad jie gali pagrįstai traukti visuomenės dėmesį, ją dominti ir jai rūpėti.
Be kita ko, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, aplinkybė, jog ankstesniais metais trečiasis suinteresuotas asmuo neišreiškė pretenzijų dėl įtraukimo į turtingiausiųjų asmenų sąrašą nėra argumentas, galintis nulemti informacijos skelbimo teisėtumą.