Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba ieško teisės specialisto (-ės)

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba ieško teisės specialisto (-ės)

TEISĖS SKYRIAUS SPECIALISTO (-ĖS) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Teisės skyriaus specialisto pareigybė yra priskiriama specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2 (pareiginės algos koeficientas 7.00).
3. Pareigybės paskirtis – nagrinėti skundus dėl Visuomenės informavimo įstatymo, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat nagrinėti skundus dėl asmens garbės ir orumo, teisės į privataus gyvenimo apsaugą pažeidimų visuomenės informavimo priemonėse.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Teisės skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą teisės krypties (teisės bakalauro arba vienpakopį teisinį universitetinį) išsilavinimą;
5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės informavimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, viešąjį administravimą, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos (toliau – Tarnyba) veiklą, dokumentų rengimo taisyklėmis ir gebėti jais vadovautis;
5.3. gebėti sklandžiai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo darbą;
5.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, naudotis kitomis šiuolaikinėmis biuro technikos priemonėmis;
5.5. mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. atlieka asmenų skundų (pareiškimų) dėl Visuomenės informavimo įstatymo, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų, kurių priežiūrą įgyvendina Skyrius pagal savo kompetenciją, pažeidimų tyrimą;
6.2. nagrinėja asmenų skundus (pareiškimus) dėl garbės ir orumo, privatumo, asmens duomenų tvarkymo pažeidimų, taip pat vykdo tyrimus dėl pagrindinių visuomenės informavimo principų pažeidimų visuomenės informavimo priemonėse, rengia sprendimų projektus, prižiūri sprendimų vykdymą;
6.3. vertina, kaip skleidžiant viešąją informaciją laikomasi visuomenės informavimo sritį reglamentuojančių teisės aktų nuostatų bei reikalavimų;
6.4. apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją;
6.5. konsultuoja priskirtos srities klausimais;
6.6. savo kompetencijos ribose vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.
IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:
7.1. už pažeidimus, padarytus vykdant šiame pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, už funkcijų netinkamą vykdymą arba nevykdymą – drausmine atsakomybe;
7.2. už Tarnybai padarytą materialinę žalą – materialine atsakomybe.

1232 Eur mėnesio darbo užmokestis

Skelbimo nuoroda

Dokumentų pateikimas (per VATIS Prašymų teikimo modulį) iki š.m. kovo 29 d.

Telefonas pasiteiravimui (8 5) 223 7313.