Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba organizuoja konkursą į personalo ir pirkimų specialisto pareigas

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba organizuoja konkursą į personalo ir pirkimų specialisto...

ŽURNALISTŲ ETIKOS INSPEKTORIAUS TARNYBOS PERSONALO IR PIRKIMŲ SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareiginės algos koeficientas: 6.60
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1168 mėnesio darbo užmokestis (bruto)

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ


1. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos personalo ir pirkimų specialisto pareigybė yra priskiriama specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – administruoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos (toliau – Tarnyba) žmogiškuosius išteklius ir atlikti pavestus viešuosius pirkimus.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus žurnalistų etikos inspektoriui.

II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI


5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį (arba jam prilygintą) išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu (arba jam prilygintą) išsilavinimą;
5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius, viešuosius pirkimus;
5.3. būti susipažinusiam su Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos veikla ir ją reglamentuojančiais teisės aktais;
5.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, greitai priimti sprendimus, dirbti komandoje ir individualiai, analizuoti teisinę ir kitą informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
5.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, naudotis kitomis šiuolaikinėmis biuro technikos priemonėmis;
5.6. mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją.

III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS


6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. užtikrina tinkamą personalo administravimo funkcijos vykdymą: dalyvauja rengiant vidinius dokumentus, registruoja žurnalistų etikos inspektoriaus įsakymus personalo valdymo klausimais, tvarko jų apskaitą pagal patvirtintą Tarnybos dokumentacijos planą;
6.2. formuoja, tvarko ir saugo Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) asmens bylas, ruošia jas saugoti archyve, tvarko darbuotojų duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (VATARAS/VATIS) ir atsako už jų teisingumą;
6.3. organizuoja pareigybių aprašymų rengimą, konsultuoja Tarnybos struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, dalyvauja juos rengiant;
6.4. padeda organizuoti darbuotojų priėmimą į darbą, dalyvauja darbuotojų atrankos ir paieškos procesuose;
6.5. rengia priimamų į Tarnybą darbuotojų darbo sutartis ir jų pakeitimus;
6.6. konsultuoja darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimo klausimais;
6.7. tarpininkauja Valstybės tarnybos departamentui organizuojant priėmimo į pareigas konkursus Tarnyboje esančioms laisvoms pareigybėms užimti;
6.8. sudaro darbuotojų kasmetinių atostogų grafiką;
6.9. dalyvauja rengiant Tarnybos vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus;
6.10.žurnalistų etikos inspektoriaus pavedimu pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
6.11.atlieka Tarnybai reikalingų prekių, paslaugų, darbų viešuosius pirkimus, kitus susijusius veiksmus, teikia metines viešųjų pirkimų ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai;
6.12.tvarko ir saugo viešųjų pirkimų dokumentus;
6.13.žurnalistų etikos inspektoriaus pavedimu dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose, seminaruose, konferencijose, mokymuose, darbo grupėse, bendradarbiauja ir bendrauja su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis ar jų atstovais;
6.14.atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio žurnalistų etikos inspektoriaus pavedimus.

IV. SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ


7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:
7.1. už pažeidimus, padarytus vykdant šiame pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, už funkcijų netinkamą vykdymą arba nevykdymą – drausmine atsakomybe;
7.2. už Tarnybai padarytą materialinę žalą – materialine atsakomybe.