Parengtas leidinys „Darna ar konfliktas: įtampos tarp teisės į asmens duomenų apsaugą ir saviraiškos bei informacijos laisvės šalinimo link“

Parengtas leidinys „Darna ar konfliktas: įtampos tarp teisės į asmens duomenų apsaugą ir...
Įsigaliojęs Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas, BDAR) visoms Europos Sąjungos valstybėms narėms numatė pareigą užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį, kartu jas įpareigojo šią teisę suderinti su teise į saviraiškos ir informacijos laisvę, įskaitant duomenų tvarkymą žurnalistikos tikslais ir akademinės, meninės ar literatūrinės saviraiškos tikslais.
Atliekant mokslinius tyrimus neretai yra tvarkomi ypač svarbūs asmens duomenys:
  • atskleidžiantys asmens rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus duomenys apie narystę profesinėse sąjungose;
  • genetiniai duomenys;
  • biometriniai duomenys;
  •  sveikatos duomenys;
  •  duomenys, susiję su fizinio asmens lytiniu gyvenimu ir lytine orientacija.
Šių duomenų tvarkymui įprastai yra taikomos griežtesnės taisyklės. Su tuo ypač dažnai susiduria sveikatos tyrimus atliekantys mokslininkai.
Apie tokių duomenų tvarkymo ypatumus per pavyzdžius ir praktines situacijas kalbama Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos kartu su Mykolo Romerio universitetu parengtame leidinyje „Darna ar konfliktas: įtampos tarp teisės į asmens duomenų apsaugą ir saviraiškos bei informacijos laisvės šalinimo link“ (LT).