Paslaugos

Žurnalistų etikos inspektorius yra valstybės pareigūnas, kuris prižiūri, kaip įgyvendinamos Visuomenės informavimo įstatymo nuostatos.

Visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka inspektorius nagrinėja suinteresuotų asmenų skundus ir pareiškimus:

1) dėl visuomenės informavimo priemonėse pažeistos jų garbės ir orumo;

2) dėl jų teisės į privataus gyvenimo apsaugą pažeidimo visuomenės informavimo priemonėse;

3) dėl jų asmens duomenų tvarkymo pažeidimo visuomenės informavimo priemonėse.

Skundo tyrimo trukmė 3 mėnesiai (skundo pateikimas).

Pagal Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą inspektorius nagrinėja skundus dėl šio įstatymo nuostatų pažeidimų ar nesilaikymo. Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatos įgyvendinimą televizijos laidose prižiūri Lietuvos radijo ir televizijos komisija.

Inspektoriaus veikla paremta sprendimų priėmimu. Priimdamas sprendimą inspektorius gali:

1) įspėti viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus, už visuomenės informavimo priemonių turinį atsakingus (fizinius) asmenis apie pastebėtus šio Įstatymo ir kitų visuomenės informavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir reikalauti juos pašalinti;

2) reikalauti, kad viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas nustatyta tvarka paneigtų paskelbtą tikrovės neatitinkančią informaciją, žeminančią asmens garbę ir orumą ar kenkiančią jo dalykinei reputacijai, teisėtiems interesams, arba sudarytų asmeniui galimybę pačiam atsakyti ir paneigti tokią informaciją;

3) skundą (pareiškimą) pripažinti nepagrįstu;

4) atsisakyti nagrinėti skundą (pareiškimą);

5) skundo (pareiškimo) nagrinėjimą nutraukti.

Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimai gali būti skundžiami teismui per 30 dienų nuo jų paskelbimo arba, jeigu sprendimas neskelbiamas viešai, nuo pranešimo apie jo priėmimą gavimo dienos.

Kita institucija veikianti pagal Visuomenės informavimo įstatymo 461 straipsnio 3 dalyje numatytą kompetenciją yra Visuomenės informavimo etikos komisija. Tai yra kolegialius sprendimus priimantis organas, kuris nagrinėja skundus dėl profesinės etikos pažeidimų.

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba nuo Visuomenės informavimo etikos komisijos skiriasi pagal savo prigimtį ir kompetencijomis: žurnalistų etikos inspektorius priima sprendimus dėl Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimų (garbės ir orumo, teisės į privataus gyvenimo apsaugą, asmens duomenų tvarkymo ir pan.), o Visuomenės informavimo etikos komisija, vadovaudamasi savireguliacijos institucijos priimtu taisyklių rinkiniu – Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodeksu – dėl profesinės etikos pažeidimų.

Elektroniniai valdžios vartai