Teisės aktai

TEISĖS AKTAI
Visuomenės informavimo įstatymas
Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Europos sąjungos duomenų apsaugos reglamentas
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos KONVENCIJA (papildyta 1, 4, 6, 7 protokolais ir iš dalies pakeista 11 protokolu)
 

Poįstatyminiai teisės aktai

2016-09-29. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimas Nr. 942 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1121 „Dėl neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. ĮV-451 "Dėl Vietinių, regioninių ir nacionalinių laikraščių, žurnalų, išskyrus tuos, kurių tiražas mažesnis negu 500 egzempliorių ir (arba) kuriuose nespausdinama reklama, tiražo tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 881 "Dėl Galimybės pasiekti neteisėtu būdu įgytą, sukurtą, pakeistą ar naudojamą informaciją panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. rugsėjo 12 d. nutarimas Nr. XI-2217 "Dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos nuostatų patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimas Nr. 290 "Dėl Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. ĮV-46 "Dėl Duomenų apie juridinių asmenų, kurie yra vietinių, regioninių, nacionalinių laikraščių, žurnalų leidėjai ar informacinės visuomenės informavimo priemonių valdytojai, dalyvius pateikimo bei šių duomenų viešo paskelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Danijos žiniasklaidos atsakomybės ĮSTATYMAS

 

Čekijos Respublikos ĮSTATYMAS, nustatantis teises ir pareigas periodinių leidinių leidybai