Užsakomoji informacija, reklama

1 klausimas. Ar visuomenės informavimo priemonėse draudžiama užsakomoji informacija?

Ne, tokia informacija nėra draudžiama, tačiau ji turi būti rengiama, perkama (užsakoma) ir skleidžiama laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 1264 patvirtintas Radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašas reglamentuoja radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteryje laiko pirkimą.

2 klausimas. Ar Visuomenės informavimo įstatymas nustato specialiuosius žymėjimo reikalavimus užsakomiesiems (reklaminiams) straipsniams?

Ne. Užsakomųjų straipsnių žymėjimas nurodant jų užsakovą Visuomenės informavimo įstatyme buvo reglamentuotas iki 2010-10-17. Iki tol galiojusioje šio įstatymo 39 straipsnio 12 dalyje buvo nustatyta, kad laida ar straipsnis, parengtas ir (ar) paskelbtas ne viešosios informacijos rengėjo, kuris už užmokestį ar kitokį atlygį skleidžia šią informaciją, užsakymu, turi būti (1) atskirti nuo kitos viešosios informacijos (2) tinkamai juos pažymint, (3) nurodant jų užsakovą. Tai reiškia, kad nuo 2010-10-18 Visuomenės informavimo įstatyme panaikinus specialiuosius užsakomosios informacijos (straipsnių, laidų) žymėjimo reikalavimus, ši informacija yra vertinama kaip reklama, o, jei tokia informacija nepažymėta kaip reklama, bet pateikiama tokia forma, kuri gali suklaidinti jos vartotojus dėl tikrojo šios informacijos pateikimo tikslo, tuomet ji vertinama kaip paslėpta reklama, kuri yra draudžiama (Reklamos įstatymo 2 straipsnio 5 dalis, 8 straipsnio 1 dalis).

Pažymėtina, kad Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas įpareigoja atskirti reklamą nuo žurnalistinių kūrinių, taip pat draudžia reklamą pateikti kaip nešališką informaciją ar kitaip ją slėpti.

3 klausimas. Ar turi būti informuojama visuomenė apie ministerijų panaudotas biudžeto lėšas, skirtas užsakomajai informacijai apie ministrų veiklą?

Taip. Visuomenės informavimo apie ministro veiklą taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarime Nr. 353 nustatyta, kad kiekvienais metais, iki sausio 31 d., ministerijos interneto tinklalapio skyriuje „Naujienos“ turi būti paskelbta, kokias visuomenės informavimo priemones praėjusiais kalendoriniais metais ministras naudojo informacijai apie savo veiklą skleisti ir kiek šiam tikslui buvo panaudota valstybės biudžeto lėšų.