Viešai skelbiamas Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos sprendimas

Viešai skelbiamas Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos sprendimas

SPRENDIMAS

DĖL TELEVIZIJOS PROGRAMOJE „KK2“ („LNK“, LNKGO.ALFA.LT, 2017-04-19) PASKELBTOS INFORMACIJOS

2017 m. gruodžio 22 d. Nr. (SK-68) SPR-175

Vilnius

2017 m. gegužės 19 d. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyboje gautas pareiškėjos Olesios Kozlovskos (toliau – Pareiškėja) skundas „Dėl 2017-04-19 19:30 val. UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ televizijos laidoje „KK2“ rodyto reportažo apie atliktą Vilniaus specialiojo lopšelio – darželio „Žolynėlis“ darbuotojos Olesios Kozlovskos veiklos patikrinimą“ (patikslintas 2017-08-24) (toliau – Skundas), kuriame nurodoma, kad televizijos programoje „KK2“ („LNK“, lnkgo.alfa.lt, 2017-04-19) (toliau – Programa) paskelbta tikrovės neatitinkanti bei Pareiškėjos garbę ir orumą žeminanti informacija.

Skunde Pareiškėja nurodo, kad neatitinka tikrovės, jos garbę ir orumą žeidžia teiginiai:

  1. „<...> iš Darželio galimai dingsta maistas, o vaikučiai maitinami kilogramais bankuchinų ir pasenusiu maistu.“;
 • „<...> užsisakė specialistė – dietistė savo nuožiūra.“ (išsakė Kristina Cibulskytė – past.);

 

 1. „<...> į darželį atkeliavo nelegalūs maisto produktai.“;
 2. „<...> darželio dietologė slapta užsakė dvidešimt kilogramų šakočių vienai dienai.“;
 3. „<...> darželiuose nei šakočiais, nei saldainiais vaikų maitinti negalima.“;
 4. „Pas Jus dabar radome dvidešimt kilogramų pyragų visokių, šakočių, kurių neturėtų būti. <...> Jūs sudarėte sutartį su tiekėju neturėdama tam teisės.“ (išsakė Valdas Benkunskas – past.);
 5. „Tai dabar Jūs kiekvieną vaiką po tris šimtus gramų šakočio žadate sumaitinti? Čia suaugusiam yra per daug, o kalbame apie pusantrų metų vaikus. Dalis Jūsų vaikų, matyt, yra su spec. poreikiais, kurie išvis tokių produktų negali valgyti. “ (išsakė Valdas Benkunskas – past.);
 6. „<...> darželio dietistė ir sveikatos priežiūros specialistė turi restoraną.“;
 7. „Nors dietistė ginasi, kad restorano nebeturi, tačiau registrų duomenys rodo visai ką kitą. Ginkis nesigynus. Rodo, kad ponia Olesia moka gerai suktis. Rašoma, kad ponia vadovauja restoranui „Genacvale“, Kaukazo ir gruzinų maisto restoranui.“;
 8. „Dietistė šiandien užklupta ne tik su dvidešimt aštuoniais vienetais šakočių, bet ir su dovanų maišeliais, kurių nėra jokioje apskaitoje. <...> ant dovanų maišelių parašyta, kad su šventėmis sveikina pati darželio dietologė ir jąją palaikančios profsąjungietės.“;
 9. „Bonkuchenų, kivių ir bananų pirkimai galimai organizuojami už valdiškus, savivaldybės <...> pinigus.“;
 10. „Tačiau gerbiama darželio dietologė dovanėlių už svetimus pinigus lietų sugalvojo pati, nes nori, kad per Velykas pas vaikus ateitų diedas marozas.“;
 11. „Šiandien Benkunsko ir Romanovo akyse išgaravo šeši kilogramai bananų ir dvylika kilogramų kivių.“.

Atsižvelgiant į Skunde nurodomas aplinkybes, Pareiškėja žurnalistų etikos inspektoriaus prašo atlikti Skundo tyrimą; įvertinti, ar Programoje paskelbta informacija atitinka Visuomenės informavimo įstatymo (toliau – VIĮ) 3 straipsnio 2 ir 3 dalims, 16 straipsnio 1 daliai, 19 straipsnio 2 daliai, 22 straipsnio 11 daliai, 41 straipsnio 2 daliai; nustačius pažeidimus įpareigoti paneigti ginčijamus teiginius, priimtą sprendimą paskelbti viešai.

Tiriant Pareiškėjos Skundą, vadovaujantis VIĮ 50 straipsnio 2 dalies 2 punktu, raštu buvo kreiptasi į viešosios informacijos rengėją (skleidėją) UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“, prašant pateikti poziciją dėl Pareiškėjos Skundo argumentų. UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ atstovas advokatas Ąžuolas Čekanavičius nesutiko su Skundu, prašė jį pripažinti nepagrįstu.

Paaiškinimuose viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) nurodė, kad viešąjį interesą turinčią problemą dėl lopšelyje – darželyje „Žolynėlis“ nustatytų veiklos pažeidimų iškėlė kompetentingi Vilniaus miesto savivaldybės pareigūnai – Švietimą kuruojantis Vilniaus vicemeras Valdas Benkunskas, Vilniaus miesto savivaldybės Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja Kristina Cibulskytė, darželio – lopšelio „Žolynėlis“ direktorė Kristina Svirskytė. Viešosios informacijos rengėjo (skleidėjo) teigimu, už kitų asmenų išsakytą vertinimą remiantis VIĮ 54 straipsniu jis neatsako. Paaiškinimuose pažymima, kad dauguma ginčijamų teiginių yra nuomonės, kurios turi faktinį pagrindą, o išsakyta kritika yra pagrįsta specialios tyrimų komisijos nustatytais veiklos trūkumais.

Išnagrinėjęs Pareiškėjos Skundą VIĮ nuostatų laikymosi požiūriu, žurnalistų etikos inspektorius

nustatė:

Pareiškėja skundžiasi dėl visuomenės informavimo priemonėje paskleistos tikrovės neatitinkančios informacijos, pažeistos garbės ir orumo.

Pažymėtina, kad asmeninės neturtinės vertybės yra ginamos, kai nustatomi teisiškai reikšmingi faktai, kurie yra būtini ginčo teisinį santykį reglamentuojančioms materialiosios teisės normoms taikyti. Kitaip tariant, asmens garbė ir orumas visuomenės informavimo priemonėse ginami tais atvejais, kai nustatoma šių faktų visuma: 1) žinių paskleidimo faktas; 2) faktas, jog paskleistos žinios apie asmenį (pareiškėją); 3) faktas, jog paskleistos žinios yra žeminančio pobūdžio; 4) faktas, jog paskleistos žinios neatitinka tikrovės.

Atsižvelgiant į tai, kad teisinis reguliavimas skleidžiant nuomonę ir žinias yra skirtingas, kiekvienu atveju būtina nustatyti, ar konkrečiu atveju skleidžiamos žinios, ar nuomonė. Žinia yra faktų arba tikrų (teisingų) duomenų skelbimas (VIĮ 2 straipsnio 88 dalis). Tuo metu nuomonė – tai visuomenės informavimo priemonėse skelbiamas požiūris, nusimanymas, nuovoka, supratimas, mintys arba komentarai apie bendro pobūdžio idėjas, faktų ir duomenų, reiškinių ar įvykių vertinimai, išvados ar pastabos apie žinias, susijusias su tikrais įvykiais. Nuomonė gali remtis faktais, pagrįstais argumentais ir paprastai ji yra subjektyvi, todėl jai netaikomi tiesos ir tikslumo kriterijai, tačiau ji turi būti reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai nenuslepiant ir neiškreipiant faktų ir duomenų (VIĮ 2 straipsnio 36 dalis).

Vertinant ginčijamus teiginius paminėtina, kad Pareiškėja, cituodama kai kuriuos teiginius, pateikia tik jų dalis ir taip iškraipo prasmę, todėl šiuo atveju bus vertinami Programoje paskelbti teiginiai: „Įtariama, kad iš Darželio galimai dingsta maistas, o vaikučiai maitinami kilogramais bankuchinų ir pasenusiu maistu.“; „Darytina prielaida, kad užsisakė specialistė – dietistė savo nuožiūra.“ (išsakė Kristina Cibulskytė – past.); „Švietimą kuruojantis Vilniaus vicemeras Valdas Benkauskas gavo slaptą informaciją, kad į darželį atkeliavo nelegalūs maisto produktai.“; „Aiškėja, kad darželio dietologė slapta užsakė dvidešimt kilogramų šakočių vienai dienai.“; „Norim priminti, kad darželiuose nei šakočiais, nei saldainiais vaikų maitinti negalima.“; „Pas Jus dabar radome dvidešimt kilogramų pyragų visokių, šakočių, kurių neturėtų būti. <...> Jūs sudarėte sutartį su tiekėju neturėdama tam teisės.“ (išsakė Valdas Benkunskas – past.); „Tai dabar Jūs kiekvieną vaiką po tris šimtus gramų šakočio žadate sumaitinti? Čia suaugusiam yra per daug, o kalbame apie pusantrų metų vaikus. Dalis Jūsų vaikų, matyt, yra su spec. poreikiais, kurie išvis tokių produktų negali valgyti. “ (išsakė Valdas Benkunskas – past.); „Aha, aiškėja dar vienas skandalingas faktas – darželio dietistė ir sveikatos priežiūros specialistė turi restoraną.“; „Nors dietistė ginasi, kad restorano nebeturi, tačiau registrų duomenys rodo visai ką kitą. Ginkis nesigynus. Rodo, kad ponia Olesia moka gerai suktis. Rašoma, kad ponia vadovauja restoranui „Genacvale“, Kaukazo ir gruzinų maisto restoranui.“; „Dietistė šiandien užklupta ne tik su dvidešimt aštuoniais vienetais šakočių, bet ir su dovanų maišeliais, kurių nėra jokioje apskaitoje. <...> Kas įdomiausia, ant dovanų maišelių parašyta, kad su šventėmis sveikina pati darželio dietologė ir jąją palaikančios profsąjungietės.“; „Bonkuchenų, kivių ir bananų pirkimai galimai organizuojami už valdiškus, savivaldybės ir tėvelių suneštus pinigus.“; „Tačiau gerbiama darželio dietologė dovanėlių už svetimus pinigus lietų sugalvojo pati, nes nori, kad per Velykas pas vaikus ateitų diedas marozas.“; „Šiandien Benkunsko ir Romanovo akyse išgaravo šeši kilogramai bananų ir dvylika kilogramų kivių.“, o ne Pareiškėjos nurodytos jų dalys.

Dėl teiginio „Įtariama, kad iš darželio galimai dingsta maistas, o vaikučiai maitinami kilogramais bankuchinų ir pasenusiu maistu.“ Pareiškėja Skunde nurodo, kad remiantis darželio – lopšelio centralizuotos apskaitos sistemos „Mano dienynas“ išrašu nedingo nei 6 kilogramai bananų, nei 12 kilogramų kivių, kadangi jie kaip ir kiti visos dienos suvartoti produktai, buvo oficialiai apskaityti nurašomų produktų sąraše. Vertinant paskleisto teiginio aplinkybes, pažymėtina, kad jis nėra konstatuojamojo pobūdžio (vartojama „galimai“), juo išsakomas vertinimas, įtarimai („įtariama“), kurie pagrįsti Programos metu aptariamomis aplinkybėmis (atliekant patikrinimą buvo rasta netikslumų dėl produktų kiekio – nebuvo nurašyti bananai ir kiviai, rasta 28 kg šakočių, virtuvės darbuotojos nurodė, jog galimai anksčiau dingdavusi mėsa, vaikų nevalgytas maistas buvo sudėtas atgal į puodus ir pan.). Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog teiginys nėra išsakomas būtent apie Pareiškėjos atliekamus veiksmus (vartojama „įtariama“, „dingsta“, „maitinami“), Pareiškėja jame nėra minima.

Dėl teiginių „Švietimą kuruojantis Vilniaus vicemeras Valdas Benkauskas gavo slaptą informaciją, kad į darželį atkeliavo nelegalūs maisto produktai.“, „Norim priminti, kad darželiuose nei šakočiais, nei saldainiais vaikų maitinti negalima.“ Pareiškėja Skunde nurodo, kad remiantis 2011 m. lapkričio 11 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ keksas „Šakotis“ ir jo sudėtinės dalys nėra draudžiamų produktų sąraše. Viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) paaiškinimuose nurodė, kad teiginiuose skelbiama informacija atitinka tikrovę (remiasi Vilniaus miesto savivaldybės Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėjos išsakytais teiginiais „fiksavome 20 šakočių <...> pagrindinėje maitinimo sutartyje tokio produkto nėra“).

Šiuo atveju pažymėtina, kad Pareiškėja Skunde pateikė nevisus teiginius, o tik jų dalis ir taip iškraipė teiginių prasmę. Teiginyje „Švietimą kuruojantis Vilniaus vicemeras Valdas Benkunskas gavo slaptą informaciją, kad į darželį atkeliavo nelegalūs maisto produktai.“ nurodoma, jog būtent Valdas Benkunskas gavo slaptą informaciją apie nelegalius maisto produktus, o ne skelbiama žinia, jog į lopšelį – darželį „Žolynėlis“ atkeliavo nelegalūs produktai. Atkreiptinas dėmesys, jog šis teiginys yra bendro pobūdžio – jame neminima Pareiškėja, neįvardijama kokie konkretūs „nelegalūs produktai“ buvo pristatyti. Tokį situacijos vertinimą viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) galėjo skelbti susipažinęs su Valdo Benkunsko nurodytomis aplinkybėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėjos išsakytu teiginiu „fiksavome 20 šakočių <...> pagrindinėje maitinimo sutartyje tokio produkto nėra“, todėl šis teiginys atitinka tikrovę.

Teiginys „Norim priminti, kad darželiuose nei šakočiais, nei saldainiais vaikų maitinti negalima.“ yra bendro (neutralaus) pobūdžio (vartojama „darželiuose“), kuriame nėra minima Pareiškėja. Vertinti, ar šakočiu maitinti galima, ar negalima žurnalistų etikos inspektorius negali, tačiau šiuo atveju akivaizdu, jog viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) išsakė bendrą požiūrį bei dažniausiai taikomą praktiką, jog darželiuose įprastai šakočiais vaikai nėra maitinami. Teiginyje nėra teigiama, jog šakočiai apskritai darželiuose yra draudžiami, ar kad draudžiamais šakočiai būtų maitinti vaikai.

Dėl teiginių „Aiškėja, kad darželio dietologė slapta užsakė dvidešimt kilogramų šakočių vienai dienai.“, „Tačiau gerbiama darželio dietologė dovanėlių už svetimus pinigus lietų sugalvojo pati, nes nori, kad per Velykas pas vaikus ateitų diedas marozas.“ Pareiškėja Skunde nurodo, kad ji negali sudaryti sutarčių su UAB „Pontem“, o tai padarė tuometinė darželio direktorė. Atkreiptinas dėmesys, jog negalima reikalauti iš viešosios informacijos rengėjo (skleidėjo) visiško tikslumo, tačiau būtina įvertinti, ar jis turėjo pagrindo skleisti tokią informaciją. Šiuo atveju viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) pagrįstai skleidė informaciją, remdamasis Vilniaus miesto savivaldybės Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėjos išsakytu teiginiu: „Darytina prielaida, kad užsisakė specialistė – dietistė savo nuožiūra.“ (Programos 2 min. 40 s.), taip pat pačios Pareiškėjos paaiškinimais, jog ji nederino „Velykų bobutės“ akcijos su vadove (Programos 5 min.).

Dėl teiginio „Dietistė šiandien užklupta ne tik su dvidešimt aštuoniais vienetais šakočių, bet ir su dovanų maišeliais, kurių nėra jokioje apskaitoje. <...> Kas įdomiausia, ant dovanų maišelių parašyta, kad su šventėmis sveikina pati darželio dietologė ir jąją palaikančios profsąjungietės.“ Pareiškėja nepateikia jokių duomenų, jog teiginio dalis „Dietistė šiandien užklupta ne tik su dvidešimt aštuoniais vienetais šakočių, bet ir su dovanų maišeliais, kurių nėra jokioje apskaitoje<...>“ neatitinka tikrovės, tačiau klaidingai interpretuoja jo prasmę: cituojant tik jo dalis iškraipo teiginį („dietistė šiandien užklupta <...> su 28 vienetais šakočių <...> kurių nėra apskaitoje“); netiksliai nurodo, jog Programoje skelbiamas teiginys, kad popieriniuose maišeliuose buvę vaisiai nėra apskaityti buhalterinėje apskaitoje. Šiuo atveju, Programoje skelbiama, jog dovanų maišelių nėra jokioje apskaitoje, tačiau nekalbama apie šakočius, vaisius. Pareiškėja nepateikia jokių duomenų, jog dovanų maišeliai buvo apskaityti buhalterinėje apskaitoje. Kita vertus, Pareiškėja nėra atsakinga už buhalterinės apskaitos tinkamą tvarkymą, todėl faktas, jog maišeliai nėra įtraukti į buhalterinę apskaitą nėra apie Pareiškėjos atliktus (neatliktus veiksmus). Atkreiptinas dėmesys, jog žurnalistų saviraiškos laisvė gali apimti tam tikrą perdėjimą ar provokaciją bei hiperbolizavimą (Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) 2005-02-15 sprendimas Steel ir Morris prieš Jungtinę Karalystę), o aplinkybės, jog maišeliai bei šakočiai buvo rasti darželyje, egzistuoja.

Dėl teiginio dalies „<...> Kas įdomiausia, ant dovanų maišelių parašyta, kad su šventėmis sveikina pati darželio dietologė ir jąją palaikančios profsąjungietės.“ Pareiškėja Skunde nurodo, kad iš matomos teksto dalies („Su Šv. Velykomis! Sveikatos priežiūros specialistė, darželio bendruomenė“) ant dovanų maišelių akivaizdu, jog sveikina ne „profąjungietės“, bet visa darželio bendruomenė. Atkreiptinas dėmesys, jog Pareiškėja pripažįsta, jog iš Programoje rodomo vaizdo buvo akivaizdu, jog ant maišelių esančiame užraše nurodoma, jog sveikina sveikatos priežiūros specialistė ir darželio bendruomenė. Paminėtina, kad Programos vedėjas garsiai perskaito užrašą „Su Šv. Velykomis! Sveikatos priežiūros specialistė, darželio bendruomenė“. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) turėjo pagrindo skleisti tokią informaciją, nes darželio – lopšelio „Žolynėlis“ direktorė Kristina Svirskytė nurodė, kad tokie maišeliai bei sveikinimai nėra suderinti su ja, o Pareiškėja pripažino, jog ši akcija yra jos iniciatyva (Pareiškėja Programos paskelbimo metu buvo profesinės sąjungos narė).

Pareiškėja Skunde nurodo tik teiginio „Bonkuchenų, kivių ir bananų pirkimai galimai organizuojami už valdiškus, savivaldybės ir tėvelių suneštus pinigus.“ dalį „Bonkuchenų, kivių ir bananų pirkimai galimai organizuojami už valdiškus, savivaldybės <...> pinigus.“ ir taip iškraipo teiginio prasmę. Skunde nurodoma, jog šakočiai ir vaisiai buvo užsakyti už tikslines lėšas, sukauptas iš tėvų atskirai mokamo mokesčio už maitinimą. Įvertinus visą teiginį kartu su Pareiškėjos nurodomomis aplinkybėmis akivaizdu, jog viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) turėjo faktinio pagrindo skelbti tokią informaciją.

Dėl teiginio „Šiandien Benkunsko ir Romanovo akyse išgaravo šeši kilogramai bananų ir dvylika kilogramų kivių.“ Pareiškėja Skunde nurodė, jog visi vaisiai dienos pabaigoje buvo oficialiai apskaityti nurašomų produktų sąraše, todėl jie nebuvo dingę. Įvertinus Programoje skelbiamą informaciją ir tai, jog patikrinimo metu (filmavimo metu) vaisių kiekiai neatitiko, t. y. trūko 6 kg bananų ir 12 kg kivių skelbiama informacija turi faktinio pagrindo. Atkreiptinas dėmesys, jog Pareiškėja Programos metu patvirtino, jog jie dar nėra nurašyti.

Apibendrinant minėtas aplinkybes, darytina išvada, kad teiginiai „Įtariama, kad iš Darželio galimai dingsta maistas, o vaikučiai maitinami kilogramais bankuchinų ir pasenusiu maistu.“; „Švietimą kuruojantis Vilniaus vicemeras Valdas Benkauskas gavo slaptą informaciją, kad į darželį atkeliavo nelegalūs maisto produktai.“; „Aiškėja, kad darželio dietologė slapta užsakė dvidešimt kilogramų šakočių vienai dienai.“; „Norim priminti, kad darželiuose nei šakočiais, nei saldainiais vaikų maitinti negalima.“; „Dietistė šiandien užklupta ne tik su dvidešimt aštuoniais vienetais šakočių, bet ir su dovanų maišeliais, kurių nėra jokioje apskaitoje. <...> Kas įdomiausia, ant dovanų maišelių parašyta, kad su šventėmis sveikina pati darželio dietologė ir jąją palaikančios profsąjungietės.“; „Bonkuchenų, kivių ir bananų pirkimai galimai organizuojami už valdiškus, savivaldybės ir tėvelių suneštus pinigus.“; „Tačiau gerbiama darželio dietologė dovanėlių už svetimus pinigus lietų sugalvojo pati, nes nori, kad per Velykas pas vaikus ateitų diedas marozas.“; „Šiandien Benkunsko ir Romanovo akyse išgaravo šeši kilogramai bananų ir dvylika kilogramų kivių.“ turi faktinio pagrindo, yra neutralūs Pareiškėjos atžvilgiu, todėl nepažeidžia jos teisių bei garbės ir orumo.

Teiginiais „Aha, aiškėja dar vienas skandalingas faktas – darželio dietistė ir sveikatos priežiūros specialistė turi restoraną.“, „Nors dietistė ginasi, kad restorano nebeturi, tačiau registrų duomenys rodo visai ką kitą. Ginkis nesigynus. Rodo, kad ponia Olesia moka gerai suktis. Rašoma, kad ponia vadovauja restoranui „Genacvale“, Kaukazo ir gruzinų maisto restoranui.“ skelbiama naujo pobūdžio informacija, jog Pareiškėja turi restoraną, o registruose skelbiama, jog Pareiškėja vadovauja restoranui „Genacvale“. Šios informacijos pobūdis yra konstatuojamasis, jos atitiktį tikrovei galima patikrinti objektyviais duomenimis, todėl šiais teiginiais skelbiamos žinios.

Žinių skleidimo atveju, jos turi atitikti VIĮ keliamus reikalavimus. VIĮ nustatyta, kad viešoji informacija visuomenės informavimo priemonėse turi būti pateikiama teisingai, tiksliai ir nešališkai (3 straipsnio 3 dalis); draudžiama platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą (19 straipsnio 2 dalis).

Siekiant ginti galimai pažeistą Pareiškėjos garbę ir orumą, būtina nustatyti, ar paskelbta žinia atitinka tikrovę. Kad duomenys neatitinka tikrovės, reiškia, jog paskleistos žinios yra melagingos, pramanytos, išgalvotos, t. y. iš tikrųjų tokių faktų, aplinkybių nebuvo arba būta kitokių. Atitiktis tikrovei vertinama dviem aspektais: 1) ar teisingas pranešimas apie faktus; 2) ar teisingai, adekvačiai vertinami įvykę faktai. Paskleisti duomenys neatitinka tikrovės, jeigu faktai tikrovėje neegzistavo, įvykiai klostėsi ne taip, kaip nurodoma, asmens poelgiai vertinami neadekvačiai vykusiems faktams. Šiuo atveju Pareiškėja kartu su Skundu pateikė 2017 m. gegužės 17 d. Valstybės įmonės Registrų centro „Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija“, kuriame nurodoma, kad Olesia Kozlovska buvo UAB „Dikrolas“ direktorė nuo 2013 m. rugpjūčio 22 d. iki 2016 m. kovo 9 d. Įvertinus Pareiškėjos pateiktą informaciją akivaizdu, jog viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) skelbė tikrovę atitinkančius faktus, jog Pareiškėja buvo UAB „Dikrolas“ (restorano „Genacvale“) direktore, tačiau netiksliai įvertino (nepatikrino skelbiamos informacijos), kad Programos paskelbimo (filmavimo) metu Pareiškėja jau nebeužėmė minėtų pareigų. Pažymėtina, kad tikrindamas filmavimo metu gautą informaciją viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) neatliko pakankamo tyrimo, rėmėsi nepatikimų šaltinių duomenimis, todėl skelbė netikslius teiginius „Aha, aiškėja dar vienas skandalingas faktas – darželio dietistė ir sveikatos priežiūros specialistė turi restoraną.“, „Nors dietistė ginasi, kad restorano nebeturi, tačiau registrų duomenys rodo visai ką kitą. Ginkis nesigynus. Rodo, kad ponia Olesia moka gerai suktis. Rašoma, kad ponia vadovauja restoranui „Genacvale“, Kaukazo ir gruzinų maisto restoranui.“ apie Pareiškėją.

Atkreiptinas dėmesys, kad esant tam tikriems skleidžiamos informacijos netikslumams, būtina vertinti, ar žurnalistas pateikdamas minėtą informaciją elgėsi profesionaliai ir sąžiningai. Šiuo atveju, viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) Programoje suteikė galimybę pasisakyti kritikuojamam asmeniui (Pareiškėjai), pateikė jos nuomonę, neiškraipytą ir tikslią, kalbino kitus asmenis (Vilniaus vicemerą Valdą Benkunską, Vilniaus miesto savivaldybės Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėją Kristiną Cibulskytę, darželio – lopšelio „Žolynėlis“ direktorę Kristiną Svirskytę, darželio darbuotojas, kurios palaikė Pareiškėjos poziciją). Taip pat svarbu įvertinti pagrindinį informacijos tikslą, kitaip tariant, svarbu išsiaiškinti, ko konkrečios informacijos paskelbimu siekė viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas): bendrai aptarti įvykį, situaciją ar pakenkti, sumenkinti asmens, apie kurį informacija skleidžiama, teises ir teisėtus interesus. Šiuo atveju viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) skelbė visuomenės interesą tenkinančią informaciją apie savivaldybės įmonės lopšelio – darželio „Žolynėlis“ vaikų maitinimą, galimą netinkamą buhalterinės apskaitos vedimą, atliekamą patikrinimą. Įvertinus minėtus argumentus darytina išvada, kad viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) elgėsi sąžiningai.

Kiekvienu atveju svarbu įverti, ar paskelbta informacija yra žeminančio pobūdžio. Žinia apie netinkamą asmens elgesį yra žeminančio pobūdžio, kai kiekviename ginčo objektu esančiame teiginyje yra duomenys, kurie teisės, moralės ar kitų visuomenėje pripažintų normų ir priimtinų elgesio taisyklių požiūriu rodo esant nepriimtiną, netoleruotiną asmens elgesį ar jį vaizduoja kitokiu neigiamu aspektu  (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-11-26 nutartis byloje Nr. 3K-3-211/2001). Šiuo atveju teiginiuose skelbiama netiksli informacija, jog Pareiškėja turi restoraną bei jam vadovauja, neturi žeminančio pobūdžio.

Sutiktina, jog Pareiškėjos siejimas su restoranu bei keliami klausimai dėl dingstančio maisto, užsakytų galimai per didelių kiekių vaisių, šakočių, gali turėti neigiamą atspalvį, tačiau, kaip jau minėta, žurnalistų saviraiškos laisvė gali apimti tam tikrą perdėjimą ar provokaciją bei hiperbolizavimą (EŽTT 2005-02-15 sprendimas Steel and Morris prieš Jungtinę Karalystę). Paminėtina ir tai, kad viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) Programoje kėlė viešąjį interesą turinčius klausimus Pareiškėjai, o Pareiškėja iš karto atsakė į juos (paneigė viešosios informacijos rengėjo (skleidėjo) skelbiamus teiginius apie jos sąsajas su restoranu). Pažymėtina, kad EŽTT, savo praktikoje pabrėždamas pamatinį žiniasklaidos vaidmenį visuomenėje bei poreikį užtikrinti išskirtinę saviraiškos laisvės apsaugą, nurodo, jog nepagrįstas ribojimas neleistų užtikrinti žiniasklaidos, kaip „viešojo sarginio šuns“ vaidmens (EŽTT sprendimai bylose: 1994-09-24 Jersild prieš Daniją; 2012-02-07 Axel Springer prieš Vokietijos Federacinę Respubliką).

Apibendrinant minėtas aplinkybes bei įvertinus, jog teiginiai „Aha, aiškėja dar vienas skandalingas faktas – darželio dietistė ir sveikatos priežiūros specialistė turi restoraną.“, „Nors dietistė ginasi, kad restorano nebeturi, tačiau registrų duomenys rodo visai ką kitą. Ginkis nesigynus. Rodo, kad ponia Olesia moka gerai suktis. Rašoma, kad ponia vadovauja restoranui „Genacvale“, Kaukazo ir gruzinų maisto restoranui.“ nėra žeminančio pobūdžio, o skelbiami faktai realiai egzistavo (Pareiškėja buvo UAB „Dikrolas“ direktore, tam tikruose registruose vis dar buvo pateikiama tokia informacija), šiuo atveju konstatuoti Pareiškėjos garbės ir orumo pažeidimo nėra pagrindo. Tačiau vertinant tai, jog skleidžiama informacija yra netiksli bei VIĮ 3 straipsnio 3 dalyje yra įtvirtinta pareiga viešąją informaciją teikti teisingai, tiksliai ir nešališkai, šiuo atveju konstatuotinas šios normos pažeidimas.

Dėl teiginių „Darytina prielaida, kad užsisakė specialistė – dietistė savo nuožiūra.“, „Pas Jus dabar radome dvidešimt kilogramų pyragų visokių, šakočių, kurių neturėtų būti. <...> Jūs sudarėte sutartį su tiekėju neturėdama tam teisės.“, „Tai dabar Jūs kiekvieną vaiką po tris šimtus gramų šakočio žadate sumaitinti? Čia suaugusiam yra per daug, o kalbame apie pusantrų metų vaikus. Dalis Jūsų vaikų, matyt, yra su spec. poreikiais, kurie išvis tokių produktų negali valgyti.“ paskelbimo aplinkybių pažymėtina, kad bendruoju atveju, už skleidžiamos informacijos turinį atsako viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas). Atkreiptinas dėmesys, kad VIĮ daromos išimtys dėl redakcinės atsakomybės. VIĮ 54 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodoma, kad „viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui netaikoma redakcinė atsakomybė ir jie neatsako už tikrovės neatitinkančios informacijos paskelbimą, jeigu jie nurodė informacijos šaltinį ir ji buvo „<...> pateikta kaip nuomonė, komentaras ar vertinimas“. Teismų praktikoje teigiama, kad VIĮ 54 straipsnio nuostatos (esant joje nurodytoms sąlygoms, t. y., be kita ko, tai, kad buvo nurodytas informacijos šaltinis) taikytinos tiek tikrovės neatitinkančios informacijos, tiek ir nuomonės skleidimui (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-05-29 nutartis byloje Nr. A-858-1304/2012). Šiuo atveju ginčijamiems teiginiams „Darytina prielaida, kad užsisakė specialistė – dietistė savo nuožiūra.“ (išsakė Kristina Cibulskytė – past.); „Pas Jus dabar radome dvidešimt kilogramų pyragų visokių, šakočių, kurių neturėtų būti. <...> Jūs sudarėte sutartį su tiekėju neturėdama tam teisės.“ (išsakė Valdas Benkunskas – past.); „Tai dabar Jūs kiekvieną vaiką po tris šimtus gramų šakočio žadate sumaitinti? Čia suaugusiam yra per daug, o kalbame apie pusantrų metų vaikus. Dalis Jūsų vaikų, matyt, yra su spec. poreikiais, kurie išvis tokių produktų negali valgyti.“ (išsakė Valdas Benkunskas – past.), kaip Valdo Benkunsko, Kristinos Cibulskytės paskleistai informacijai, taikoma ši redakcinės atsakomybės išimtis.

Kita vertus, VIĮ 54 straipsnis neįtvirtina absoliutaus, besąlyginio atleidimo nuo redakcinės atsakomybės pagrindo. Sisteminė VIĮ analizė leidžia teigti, jog viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi bendrą pareigą užtikrinti skleidžiamos informacijos teisėtumą (VIĮ 2 straipsnio 78 dalis, 43, 44 straipsniai). Kaip matyti iš teismų praktikos, tokiais atvejais vertinama, ar viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai elgėsi sąžiningai, nepiktnaudžiavo savo teise (EŽTT 2010-07-06 sprendimas Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija bei Tapinas ir partneriai prieš Lietuvos Respubliką; LAT nutartis byloje Nr. 3K-3-988/2001). Kaip jau minėta viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) elgėsi sąžiningai – skelbė viešąjį interesą turinčią informaciją, užtikrino Pareiškėjos pozicijos paskelbimą, pateikė kelias nuomones ir pan., todėl šiuo atveju nepažeidė Pareiškėjos teisių.

Remdamasis išdėstytais motyvais ir vadovaudamasis VIĮ 50 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 3 dalies 1 punktu, žurnalistų etikos inspektorius

nusprendė:

 1. 1.Pripažinti pareiškėjos Olesios Kozlovskos skundą dėl televizijos programoje „KK2“ (LNK, lnkgo.lt, 2017-04-19) paskelbtos informacijos iš dalies pagrįstu.
 2. 2.Įspėti viešosios informacijos rengėją (skleidėją) UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ dėl VIĮ 3 straipsnio 3 dalies pažeidimo paskelbiant televizijos programą „KK2“ (LNK, lnkgo.lt, 2017-04-19) ir reikalauti pašalinti pažeidimą.
 3. 3.V i e š a i p a s k e l b t i sprendimą Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos interneto svetainėje.
 4. 4.Išsiųsti sprendimą pareiškėjai Olesiai Kozlovskai ir UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“.Inspektoriaus sprendimai gali būti skundžiami teismui per 30 dienų nuo jų paskelbimo (gavimo) dienos. 
 5.  
 6.  
 7.  

Žurnalistų etikos inspektorė                                                 Gražina Ramanauskaitė–Tiumenevienė